Anasayfa       
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı

1. Denizcilik Faaliyetlerinin Çevresel Yönetimi Şube Müdürlüğü

a) Denizcilik faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacıyla; hedef, ilke ve politikaları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak,
b) Denizlerimize sintine, balast suları, tehlikeli atıklar ve diğer atık, artık ve maddelerin yasadışı yollarla boşaltılmasıyla oluşan kirlenmenin önlenmesi için ilgili kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmak,

c) Denizcilik faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf safhasına kadar olan işlemler ile ilgili gerekli izin, izleme, denetim ve lisanslandırma çalışmalarını yapmak yada yaptırmak,

d) Denizcilik faaliyetlerinden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulacak tesislerin kriterlerini belirlemek, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak, aldırmak,

e) Denizcilik faaliyetlerinden dolayı deniz ve kıyı ortamlarına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti izlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak, kişi kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirmek,

f) Görev alanına giren konularda AB ve uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak ve koordine etmek,

g) Daire Başkanınca verilen benzeri görevleri yapmak.

2. Risk Yönetimi ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

a) Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddeler ile kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazminine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
b) Acil durumlardan kaynaklanan deniz kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini arttırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale planları yapmak, yaptırmak, gerekli lisans ve yetkilendirme çalışmalarını yürütmek,

c) Acil durumlardan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef, ilke ve politikaları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak,

d) Acil durumlardan kaynaklanan ve deniz ekosistemini bozacak kirleticiler ile ilgili denizlerin korunması ve iyileştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

e) Kaza potansiyellerinden dolayı deniz ve kıyı ortamlarına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti izlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak, kişi kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirmek,

f) Acil durumlardan kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla kullanılacak olan müdahale tekniklerinin çevresel etkilerinin belirlenmesini sağlamak,

g) Kıyı tesislerinde veya deniz ortamında yapılacak olan diğer faaliyetlerde gerçekleştirilecek olan deniz dibi tarama faaliyetlerinin ve bu tarama faaliyetleri sonucunda oluşacak tarama malzemelerinin deniz ortamına boşaltılmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek, izin vermek, denetlemek ve gerekli projeleri incelemek,

h) Görev alanına giren konularda AB ve uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak, koordine etmek,
i) Daire Başkanınca verilen benzeri görevleri yapmak.

3. Deniz Çevresi Yönetimi Şube Müdürlüğü

a) Kara kökenli kirleticilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef, ilke ve politikaları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak,
b) Deniz ekosistemini bozacak kirleticiler ile ilgili kalite kriterlerinin belirlenmesine yönelik olarak araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bu çerçevede; denizlerdeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerdeki değişimleri izletmek, verileri toplamak, değerlendirmek, envanter oluşturmak, standartları belirlemek,

c) Deniz ve kıyı sularında gerçekleştirilecek kültür balıkçılığı faaliyetlerine ilişkin çevresel esasları belirlemek,

d) Kıyılara yapılan deşarj ve derin deniz deşarjları ile ilgili tesislere/faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, denetlemek ve konuyla ilgili arıtma tesislerinin projelerini onaylamak,

e) Kara kökenli kirleticilerden dolayı deniz ve kıyı ortamlarına olumsuz etkileri olan serbest bölgeler de dahil olmak üzere her türlü faaliyeti izlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak, kişi kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirmek,

f) Kara kökenli kirleticilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak, aldırmak,

g) Yüzme sularına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında gerekli çalışmaları ilgili kurumlar ve kuruluşlar ile birlikte yürütmek,

h) Görev alanına giren konularda AB ve uluslararası çalışmaları izlemek, ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak ve koordine etmek,
i) Kıyı alanlarının sürdürülebilir kalkınma esasları ve koruma kullanma dengesi gözetilerek bütünleşik kıyı alanlarının yönetimiyle ilgili çalışmaları yapmak,
j) AB ve taraf olunan uluslararası mevzuat da dikkate alınarak kıyı sularını sınıflandırmak, çevre kalite standartları ile bu alanlara yapılacak deşarj standartlarını belirlemek,
k) Kıyı sularının ekolojik yapılarını da dikkate alarak koruma-kullanma ilkeleri doğrultusunda kullanımını sağlamak,
l) Daire Başkanınca verilen benzeri görevleri yapmak.